Предлагаю:

* Предсвадебную "Love story" фотосессию

* Полный свадебный день

* Неполный день: Услуги фотографа начиная со сборов невесты до ресторана

* Фотосессия молодоженов в день свадьбы или другой день

 

❤ Всем парам , заказавшим полный свадебный день, предсвадебная фотосессия "Love story" -50% ! (стандартная цена 350 EUR)

🖊 С каждой парой подписывается договор. Ознакомиться с ним вы можете здесь: Договор.

Полный свадебный день 

до 12 ч. работы фотографа
+ Предсвадебная фотосессия "Love story" -50%
Принимаю заказы на свадьбы по всей Европе.

* транспортные расходы не включены, уточняйте
1500 EUR

Неполоный свадебный день 

Услуги фотографа начиная со сборы невесты, загс, прогулка 
- до 6 ч. работы фотографа
* транспортные расходы не включены, уточняйте
850 EUR

Свадебная фотосессия 

Фотосессия молодоженов в отдельный день.
- одна локация
- до 2 ч. работы фотографа
- в съемке участвует только пара
- 25 фотографий 

* транспортные расходы не включены, уточняйте
350 EUR

"Love story"

Фотосессия пары, одна локация.
* транспортные расходы не включены, уточняйте
350 EUR

Почасовая съемка

Почасовая съемка в день свадьбы.
- не менее 2 ч.
* транспортные расходы не включены, уточняйте
200 EUR/ч.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN APJOMS


1.1. Fotogrāfs apņemas veikt, bet Pasūtītājs apmaksāt Pasūtītāja kāzu fotografēšanu un uzņemto fotogrāfiju digitālu apstrādi.

Pilna kāzu diena / Nepilna kāzu diena  (vajadzīgo pasvītrot)

1.2. Kāzu fotografēšana sākas ___________________ plkst.__________ un beidzas __________________ plkst.__________, ieskaitot pārbraucienu laiku un tamlīdzīgas situācijas, kad fotografēšana nav iespējama vai nav nepieciešama; 

1.3. Atlīdzība par Fotogrāfa darbu tiek noteikta ___________ EUR. Pasūtītājam vienojoties ar Fotogrāfu, fotografēšana var tikt uzsākta pirms vai turpināta pēc Līguma 1.2.punktā norādītā laika, maksa par Fotogrāfa papildu darbu tiek noteikta ___________ EUR stundā.

1.4. Ceļa izdevumi. Fotografs brauc ar savu transportu, ceļa izdevumi ir atkarīģi no izvēlēta maršruta (0,25 EUR/km). ja apstāšanas punktos būs maksas autostāvvietas, tās tiek apmaksātas atsevišķi saskaņā ar cēnrādi.

1.5. Pasūtītājs apmaksā ieejas bildeti sev un fotografam (piem. botaniskais dārzs, mākslas muzejs u.c.)

1.6. Kāzas tiek fotografētas reportāžas veidā, jaunā pāra, atsevišķu personu un grupu pozētās fotogrāfijas tiek uzņemtas ievērojot Pasūtītāja vēlmes un Fotogrāfa profesionālo pieredzi.

1.7. Fotogrāfs veic uzņemto fotogrāfiju atlasi un digitālu apstrādi, kurā, atkarībā no nepieciešamības, ietilpst kadrējuma, ekspozīcijas, kontrasta, spilgtuma, krāsu, asuma u.c. korekcija un digitālā retuša. 

1.8. Pasūtījums uzskatāms par izpildītu, kad Fotogrāfs, ne vēlāk kā 90 darba dienu laikā pēc kāzu fotografēšanas (protams fotografs centīsies uztaisīt bildes pēc iespējas ātrāk), nodod Pasūtītājam ne mazāk kā 500 / 250 apstrādātas fotogrāfijas JPEG formātā, saglabātas failu apmaiņas vietnē internetā.

 2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītāja tiesības:

2.1.1. kāzu norises iemūžināšanai vienlaicīgi pieaicināt video operatoru;

2.1.2. norādīt Fotogrāfam vēlamos fotografēšanas sižetus, vietas, priekšmetus un personas;

2.1.3. lūgt Fotogrāfam palielināt pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu, vienojoties par papildus samaksu atbilstoši Līguma 1.3.punktam;

 2.2. Pasūtītāja pienākumi:

2.2.1. ne vēlāk kā 3 dienas pirms kāzām nosūtīt Fotogrāfam uz e-pastu/ whatsapp/ facebook kāzu norises plānu, tai skaitā norādot adresi un laiku, kur jāsāk fotografēt, ka arī visas kāzu svinību laikā ieplānotas pieturvietas un to adreses.

2.2.2. ja Fotogrāfs strādā pilnu dienu, nodrošināt Fotogrāfa ēdināšanu vienlaicīgi ar kāzu viesiem;

2.2.3. izmantojot Fotogrāfa uzņemtās fotogrāfijas publicitātei, norādīt to autoru.

2.2.4. informēt visas kāzās iesaistītās personas par to, ka kāzās tiks fotogrāfētas un fotogrāfijas var tikt publicētas (Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)).

 3. FOTOGRĀFA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Fotogrāfa tiesības:

3.1.1. nepieciešamības gadījumā pieaicināt asistentu vai otru fotogrāfu ;

3.1.2. jaunu fotogrāfiju publicēšana ir neatņemama Fotogrāfa attistības sastāvdaļa, tāpēc Fotogrāfs patur tiesības nepieciešamības gadījumā izmantot atsevišķas Pasūtītāja kāzu fotogrāfijas foto konkursos, foto izstādēs un publicitātei, tai skaitā savā mājas lapā, sociālajos tīklos un kāzu portālos. Fotogrāfs publicē tikai nelielu daļu no tā, ko fotografē.

3.1.3. pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, par to brīdinot Pasūtītāju:

- klaji aizskarošas izturēšanās gadījumā pret Fotogrāfu; 

- Fotogrāfa dzīvības vai veselības apdraudējuma vai apzināta fototehnikas bojājuma, vai mēģinājuma bojāt fototehniku gadījumā.

3.2. Fotogrāfa pienākumi:

3.2.1. fotografēšanas laikā sniegt konsultācijas un ieteikumus kāzu dalībniekiem, lai nodrošinātu augstu pakalpojuma kvalitāti;

3.2.2. saglabāt Pasūtītājam nododamos digitālos failus ne mazāk kā 1 gadu pēc kāzām, nepieciešamības gadījumā izsniedzot tos Pasūtītājam atkārtoti.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Galīgā atlīdzība par Fotogrāfa izpildīto darbu tiek noteikta saskaņā ar Līguma 1.3.punktu. 

4.2. Pasūtītājs kāzu datuma rezervēšanai iemaksā Fotogrāfam avansu 350 EUR skaidrā naudā Līguma parakstīšanas brīdī vai 7 kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz Fotogrāfa bankas kontu _________________________________________________________________________________ (vajadzīgo pasvītrot). Ja avanss netiek iemaksāts noteiktajā termiņā, Līgums zaudē spēku. Avansa nauda netiek atgriezta un atmaksāta, to var izmantot fotosesijai, kura ir līdzvertīga avansa summai.

4.3. Atlikušo naudas summu Pasūtītājs samaksā Fotogrāfam kāzu dienā.

5. LĪGUMA LAUŠANA

5.1. Gadījumā, ja Fotogrāfs veselības stāvokļa vai citas ārkārtas situācijas dēļ nevar sniegt pakalpojumu, tas nekavējoties paziņo par to Pasūtītājam, sniedz palīdzību cita līdzvērtīga fotogrāfa atrašanā un atgriež saskaņā ar Līguma 4.2.punktu saņemto avansu, ja vel netika uztaisīta "Love story" fotosesija, kura ir līdzvertīga avansa summai.

5.2. Gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no Fotogrāfa pakalpojumiem, tas nekavējoties paziņo par to Fotogrāfam; Fotogrāfam ir tiesības paturēt saskaņā ar Līguma 4.2. punktu Pasūtītāja iemaksāto avansu. 


6. NEPĀRVARAMA VARA

 6.1. Iestājoties nepārvaramās varas apstākļiem: dabas katastrofas, karadarbība, epidēmija, valsts varas izdotie likumi un lēmumi u.c., kas padara šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi neiespējamu, Līgumslēdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par šī Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Fotogrāfam ir tiesības paturēt saskaņā ar Līguma 4.2. punktu Pasūtītāja iemaksāto avansu sniedzot pasūtītājam vēlāk citu fotopakalpojumu (ja tas ir iespējami un ņemot vēra fotopakalpoju cenas uz doto brīdi), datumu un laiku jasaskaņo atsevišķi. Pasūtitājs ir tiesīgst tikai vienu reizi pārcelt laiku un dienu, nezaudējot avansu. 

7. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

7.1. Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lappusēm, 2 (divos) eksemplāros, katram Līgumslēdzējam pa vienam eksemplāram.

7.2. Ar Līguma priekšmetu saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līgumslēdzēji risina vienojoties, nepieciešamības gadījumā noformējot rakstveidā papildinājumus noslēgtajam Līgumam.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Fotogrāfs                                                                            Pasūtītājs        

Paraksts:________________                                                Paraksts:_____________________

Tālr.:____________________                                                Tālr.:__________________________

ХОТИТЕ ЧТОБЫ Я БЫЛА ВАШИМ СВАДЕБНЫМ ФОТОГРАФОМ?😊

 

Первым делом вам нужно связаться со мной любым удобным для вас способом, (например, позвонив мне по телефону +371 27747773) и договориться о встрече.

Мы встретимся с вами в каком-нибудь уютном кафе, познакомимся, пообщаемся, обсудим ваше предстоящее торжество и различные детали вашей свадьбы. Желательно, чтобы вы были вместе, все-таки это праздник вас двоих. 
Дата считается забронированной после подписания договора и внесения предоплаты. Предоплата 100 EUR.

При необходимости я даю рекомендации по другим свадебным специалистам.

Многие пары до свадьбы не имеют опыта участия в профессиональных фотосессиях и переживают о том, как вести себя перед камерой. Со всеми парами я провожу съемку Love Story до свадьбы. Это прекрасная возможность познакомиться поближе с фотографом, понять, как вести себя перед камерой, получить красивые фотографии в тех местах, где не сможете побывать в день свадьбы. Я обязательно вам всё расскажу и покажу,  помогу вам раскрыться, показать ваши чувства, чтобы сохранить эти счастливые моменты на долгие годы. 

ПРЕДСВАДЕБНАЯ LOVE-STORY

Всем своим парам, которые заказывают полный день, я дарю в подарок предсвадебную фотосессию Love story.
Плюсы такой «пробной» фотосессии – вы познакомитесь с фотографом, привыкните к его стилю работы, и на основной фотосессии будете чувствовать себя более комфортно, ну и конечно же вы получите красивые фотографии.

ОБСУДИТЕ СЪЕМКУ С ЖЕНИХОМ

Очень часто бывает и так, что невеста оказывается более открытой перед камерой, чем жених, которому может быть тяжело проявлять свои чувства на людях. Чтобы этого избежать и в день свадьбы выглядеть гармонично и естественно, заранее обсудите формат съемки с будущим мужем, поинтересуйтесь, есть ли у него какие-то пожелания и идеи, покажите ему подборки поз для фотосессии, которые вы бы хотели повторить в своей съемке.

ТАЙМИНГ ДНЯ

Результат свадебной фотосессии во многом зависит от того, в какое время дня она проходит: например, яркие полуденные лучи солнца заставят вас щуриться и создадут ненужные резкие тени, в то время как на закате можно получить по-настоящему волшебные кадры. Поэтому, прежде чем окончательно утвердить тайминг свадьбы, согласуй его с фотографом. Я обязательно подскажу и помогу.

СТОИМОСТЬ

 

Почему свадебная съемка дороже студийной или семейной фотосессии?

Свадебная фотосессия более динамична и насыщена,  она гораздо дольше по времени и гораздо сложнее в физическом и техническом плане (требуется дополнительное осветительное оборудование, запасная фотокамера, большое количество объективов, карт памяти, батареек для фотоаппаратов и пр.). 

За время свадебной фотосессии фотографу нужно продемонстрировать способности снимать все виды портретов: групповые, крупным планом, в полный рост, по пояс. Также фотографу необходимо в совершенстве владеть репортерскими навыками во всевозможных условиях освещения: в тёмных помещениях (загс, церковь, дома, в ресторане) или на улице при ярком солнце.

Но и этого недостаточно. Ведь нужно не просто отснять репортаж, нужно также провести красивую постановочную фотосессию . Заказчик должен в итоге получить фото, которые можно будет повесить на стену и любоваться ими в течении многих лет. Сделать такие фото – большая ответственность.

Также свадебный фотограф обязан владеть навыками портретной ретуши и цветокоррекции. Для этого он должен иметь опыт работы с соответствующими графическими пакетами.

НУЖНО ЛИ ПОЗИРОВАТЬ?

Многие прекрасные кадры получаются совершенно случайно – именно тогда, когда молодожены даже не знают, что их фотографируют. Поэтому постарайся в течение дня вести себя естественно и просто забыть о том, что вас снимают.

Просто наслаждайся моментом, смейся, обнимайся с гостями и целуй жениха, не скрывай своих слез счастья и не прячь эмоции – поверь, именно искренние фотографии в итоге станут твоими самыми любимыми.

Конечно, без классических портретов, на которых молодожены смотрят прямо в камеру, не обойтись. Скорее всего, именно их ваши родители поставят в рамочку. И все же помни, что самые искренние и нежные кадры получаются тогда, когда молодожены с любовью смотрят друг на друга, а не прямо в камеру. Не скрывай свои эмоции!

 

"ФИЛЬТРЫ"

Свадебные фотографии – это память об одном из самых важных дней в твоей жизни, которая останется с вами на долгие-долгие годы, в то время как тренды сменяются каждый сезон. 

Я снимаю  в традиционном стиле без использования большого количества фотошопа и цветокоррекции. Фотографии будут выглядеть красиво и натурально.

Если вы хотите тонированные фотографии или в определенном стиле, пожалуйста обсудите это со мной на предсвадебной встрече.

КАК ДОЛГО  ЖДАТЬ ГОТОВЫХ ФОТО

Фотографии будут готовы в течение трех-четырех месяцев.

В разгар свадебного сезона я заранее предупреждаю молодоженов, что срок обработки фотографий до 3-4х месяцев. Главная причина — большое количество заказов. Я всегда стараюсь сделать фотографии как можно быстрее, фотографии обрабатываю в порядке очереди. 

Возможно сокращение времени обработки и отдачи свадебных фотографий до 10 дней - плюс 50% к сумме договора.

ОБРАБОТКА КАДРОВ

Стандарт – кадрирование, светокоррекция, цветокоррекция, художественная стилизация, базовая ретушь портретных снимков. Если вы хотите немного отредактировать фигуру, макияж, прически, тогда вам нужно отдельно оговаривать это с фотографом.
Вы сможете выбрать до 30 фотографий, которым будет сделана более детальная ретушь.

КОЛИЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ

Количество фотографий напрямую зависит от продолжительности и активности свадебного торжества. Обычно минимальное количество 50 за час. Не переживайте, я обязательно отдам все лучшие фотографии.

ВТОРОЙ ФОТОГРАФ

Есть возможность заказать второго фотографа. Второй фотограф - это другое видение, внимание к мелочам и деталям, возможность заснять ваше событие с разных ракурсов, ну и больше фотографий. 

Если вы планируете масштабное свадебное торжеством с большим количеством гостей, красивым декором, выездной регистрацией, то второй фотограф просто необходим.